Wil je een afspraak maken?

06-29730900

info@pytche.nl

Home

Inkomstenbelasting 2015

Overzicht veranderingen loon- en inkomsten belasting 2015

Verhoging tarief eerste schijf loon- en inkomstenbelasting

Het gecombineerde tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting is per 1 januari 2015 met 0,25% verhoogd tot 36,50%. De Wet langdurige zorg is met ingang van 2015 de vervanger van de AWBZ). Het premiepercentage is met 3%-punt verlaagd.

Privégebruik auto van de zaak

Indien aan de belastingplichtige ook voor privédoeleinden een auto ter beschikking is gesteld, moet een bijtelling in aanmerking worden genomen indien het privégebruik op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer bedraagt. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de catalogusprijs en de CO2-uitstoot van de auto. In 2016 bedraagt de bijtelling 4% voor nulemissieauto’s, 15% voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50gr/km, 21% voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 106 gr/km en 25% voor auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 106 gr/km.

Woningmarkt

Goed nieuws voor iedereen die te maken heeft met dubbele woonlasten. De hypotheekrente blijft ook voor de oude woning drie jaar lang aftrekbaar.

Wanneer deze woning tijdelijk kan worden verhuurd, eindigt het recht op aftrek van de hypotheekrente. U kunt uw rentelasten dan natuurlijk wel mooi uit de huuropbrengsten voldoen (de woning schuift van Box I naar Box III; de overwaarde van uw woning valt daardoor onder de vermogensrendementsheffing: 1,2%).

Eindigt de verhuur binnen de driejaarstermijn, dan herleeft opnieuw de aftrekbaarheid van de hypotheekrente (de woning schuift weer van Box III naar Box I).

Let op:

1. de termijn van drie jaar wordt door de tijdelijke verhuur nìet verlengd;

2. de woning moet wel te koop staan;

3. maak een goede vergelijking tussen voordeel hypotheekrente aftrek en netto huuropbrengsten;

4. maar gebruik van de Leegstandswet (zodat de huurbeschermingsregeling ten behoeve van de huurder niet uw rechten in de weg gaan staan);

5. let op bij echtscheiding: wie betaalt de hypotheekrente ?

Kortom er zijn nogal wat haken en ogen; laat u in voorkomende gevallen dus goed informeren.

Aanpassing ouderenkorting en afschaffen ouderentoeslag box 3

De ouderenkorting, die geldt voor belastingplichtigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt met ingang van 2016 met € 83 verlaagd. In 2014 bedraagt de ouderen korting € 1032 voor belastingplichtigen met een inkomen tot € 35.450 en € 150 bij een hoger inkomen. Gecorrigeerd voor de verwachte inflatie komt de ouderenkorting in 2016 voor belastingplichtigen met een inkomen tot circa € 36.200 uit op ongeveer € 970. Voor belastingplichtigen met een hoger inkomen zal de ouderenkorting per 2016 € 70 bedragen.

Ouderen met inkomen in box 1 en box 3 komen thans onder voorwaarden in aanmerking voor een verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3. Per 1 januari 2016 wordt deze ouderentoeslag afgeschaft.

Verhoging afbouwpercentage algemene heffingskorting

Het maximale bedrag van de algemene heffingskorting komt in 2015 uit op € 2.203 (2014: € 2.103).

Verhoging arbeidskorting

Zoals reeds aangekondigd in het Belastingplan 2014, zal de arbeidskorting in de komende jaren stapsgewijs worden verhoogd. Het maximale bedrag van de arbeidskorting komt in 2015 uit op € 2.220 (2014: € 2.097).

Tijdsevenredige toerekening heffingskorting

Per 1 januari 2015is de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen komen te vervallen. Zij is vervangen door een regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen, ook wel de 90%-regeling genoemd. n 2015 wordt aan personen die slechts een deel van het jaar binnenlands belastingplichtige of kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn de gehele heffingskorting toegekend. Vanaf 2016 zal de heffingskorting voortaan tijdsevenredig worden toegepast voor de periode waarin een belastingplichtige binnenlandse of kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is.

Levensloopregeling

Aan huidige deelnemers aan de levensloopregeling wordt (opnieuw) de mogelijkheid geboden om hun levensloopsaldo eenmalig in 2015 bestedingsvrij op te nemen, waarbij slechts 80% van het opgenomen saldo in de heffing wordt betrokken. Het saldo dat met deze faciliteit kan worden opgenomen is het per 31 december 2013 bestaande saldo. Stortingen op de levensloopregeling van na die datum profiteren dus niet van deze regeling.