Wil je een afspraak maken?

06-29730900

info@pytche.nl

Home

Eigen woning

Hypotheekrenteaftrek

De belangrijkste aftrekpost in veel aangiften inkomstenbelasting: de eigen woning.
De hypotheekrenteaftrek wordt sinds enige jaren ingeperkt middels:
 • de bijleenregeling die u min of meer verplicht genoten verkoopwinsten te investeren in uw nieuwe woning;
 • de forse verhoging van het eigenwoningforfait voor woningen met een zeer hoge WOZ waarde;
 • de stapsgewijze verlaging (0,5% per jaar ) van het maximale tarief van 52% naar het tarief van de 3e belastingschijf (op dit moment 42%).

Na de verkoop van een eigen woning met overwaarde kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling. Uw renteaftrek is daardoor misschien beperkt. De Belastingdienst heeft een handig programma om dit uit te rekenen.

Naar de rekenhulp voor de bijleenregeling

Aftrekbare kosten

De volgende kosten en lasten zijn aftrekbaar:

 1. Rente over de schuld die samenhangt met onderhoud, verbetering of aankoop van een eigen woning.
 2. Vooruitbetaalde rente voor de eerste 6 maanden van het komende jaar, mits schriftelijk overeengekomen.
 3. Boeterente (bij oversluiten).
 4. Taxatiekosten woning voor verkrijgen lening of hypotheek.
 5. Afsluitprovisie.
 6. Kosten nationale hypotheekgarantie.
 7. Periodieke betalingen voor erfpacht.
 8. Bouwrente en grondrente, betrekking hebbende op periode na sluiten koopovereenkomst.
 9. Notariskosten hypotheekakte en doorhaling oude hypotheek.
 10. Prolongatierente.
 11. Kosten om de juiste hypotheek te krijgen.

Aftrekbare rente restschulden

Als u uw eigen woning na 28 oktober 2012 en voor 1 januari 2018 heeft verkocht en de verkoopprijs was lager dan uw eigenwoningschuld, dan heeft u een restschuld. Sluit u voor de financiering van deze restschuld een lening af, dan is de rente over deze lening voor de duur van 15 jaar aftrekbaar in box 1. U geeft de aftrekbare rente op in uw aangifte bij de vraag “Restschuld vroegere eigen woning” in box 1 werk en wonen. De restschuld mag dus niet gedurende deze periode in box 3 worden opgegeven.

De eigen woning bij echtscheiding

Hypotheekrenteaftrek
Wanneer bij een echtscheiding één van de partners uit de echtelijke woning vertrekt heeft deze partner dus niet meer zijn hoofdverblijf in de echtelijke woning en is daarmee niet langer voldaan aan de eisen voor fiscaal partnerschap. Dit betekent dat, zonder nadere regels, het recht op hypotheekrenteaftrek voor de vertrekkende partner zou vervallen en het aandeel van de woning van die partner verhuist van box 1 naar box 3.

De wetgever heeft in dit probleem voorzien en voor enkele situaties een overgangsregeling ontworpen. Dit heeft tot gevolg dat de vertrekkende partner, ondanks dat hij/zij de woning heeft verlaten, toch enige tijd recht heeft op hypotheekrenteaftrek, uiteraard mits hij/zij ook rente betaalt. De regeling geldt bij de volgende twee situaties:

 1. Wanneer één van beide partners in de woning blijft wonen en de andere de woning verlaat mag de vertrekkende partner de woning die hij/zij heeft verlaten toch nog maximaal twee jaar als eigen woning aanmerken. Dit mag alleen als hij medeschuldenaar is voor de hypothecaire geldlening en de hypotheeklasten ook daadwerkelijk betaalt.
 2. Wanneer beide partners besluiten de woning te verlaten en de woning daarmee dus leeg komt te staan, in afwachting van verkoop, dan mag de woning vanaf het jaar van vertrek van beide partners en de drie daaropvolgende jaren in de IB-aangifte als eigen woning worden beschouwd. De vertrokken partners mogen hun deel van de hypotheekrente blijven aftrekken. De bijtelling van het eigenwoningforfait blijft daarentegen achterwege.

Voorbeeld echtscheiding en eigen woning

Henk en Truus gaan scheiden. Henk voldoet de hypotheekrente. De woning is gezamenlijk eigendom (beide 50 / 50). Truus verlaat de eigen woning. Henk mag maximaal 50% van de hypotheekrente aftrekken. Henk moet het gehele huurwaardeforfait aangeven. Als er een beschikking van de Rechtbank ligt (of een echtscheidingsconvenant) waarin is opgenomen dat de andere 50% als onderhoudsverplichting moet worden gezien, dan mag Henk 100% van de hypotheekrente aftrekken.

Category: Eigen woning

Comments are closed.