Aan de inhoud van teksten op onze sites dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van Pytche Consulting of aan haar gelieerde ondernemingen worden ontleend, indien zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund.

Alle informatie via digitale berichtgeving is van persoonlijke en/of vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Pytche Consulting staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Indien u een bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en de originele boodschap alsmede eventueel bestaande kopieën van de boodschap van alle locaties in uw computer en netwerk onverwijld te verwijderen.

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Pytche Consulting. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Pytche Consulting.

Hoewel Pytche Consulting zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Pytche Consulting wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht ofPytche Consulting zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.